Podmínky ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Křovina s.r.o., IČ 26424819 se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Za Nádražím 2601, 397 01, Písek

email: krovina@krovina.cz

telefon: 382 274 312

 

Jaké Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

1. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s objednávkami, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv.

Nejčastěji jde o:

-          Jméno, příjmení

-          Datum narození

-          Bydliště

-          Telefonní číslo

-          Email

-          IP adresa

-          MAC adresa

 

2. Zpracováváme tak Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (plnění objednávky). 

 

JAKÝ MÁME ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

• Váš souhlas se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, 

• plnění smlouvy mezi Vámi a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• zpracování je nezbytné pro plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

• oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi;

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v případech, na které se nevztahují zákonné výjimky. 

3. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

1. Osobní údaje zpracováváme 

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. 

2. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů osobní údaje vymažeme. 

 

S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby 

• podílející se na provádění, plnění a dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování našeho e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

• zajišťující IT, právní, účetní a marketingové služby,

státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

2. Pokud předáváme Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, tak se jedná pouze o poskytovatele mailingových / cloudových / marketingových služeb. V tomto ohledu vždy přijímáme maximální preventivní opatření a technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

• právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zejména písemně anebo elektronicky na naši kontaktní adresu anebo email. 

2. V případě nejasností máte právo podat podnět anebo stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Přijali jsem veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

2. Přijali jsem veškerá technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba Vaše osobní údaje, které zpracováváme, opravit nebo aktualizovat. Jsme oprávněni tyto podmínky aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách.