1. Rozsah platnosti

Obchodní vztahy, vzniklé v okamžiku zaslání objednávky zákazníkem, se řídí těmito obchodními a platebními podmínkami. Předmětem obchodního vztahu je dodávka zboží dodavatelem. Odlišné ustanovení je možno sjednat jen na základě výslovného písemného ujednání smluvních stran.

2. Objednávky

Dodavatel dodá odběrateli zboží dle jeho výběru na základě jednotlivých objednávek doručených dodavateli. Odběratel je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím elektronického obchodu nebo telefonicky. Objednávku je možno zaslat elektronickou poštou. Odběratel učiní objednávku též řádným a úplným vyplněním předtištěného tiskopisu objednávky, který tvoří přílohu katalogu dodavatele a jeho zasláním na jeho adresu. Odběratel je oprávněn učinit objednávku i bez použití tiskopisu.  Každá objednávka však musí mít veškeré náležitosti uvedené v předtištěném tiskopisu objednávky. Nezbytnými údaji objednávky je název a adresa objednatele, jeho IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby. Dále je nutné uvést název objednaného zboží, jeho objednací kód, barvu, velikost a množství. Objednávka musí rovněž obsahovat místo dodání zboží.

3. Ceny

Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno za ceny, které jsou uvedeny v elektronickém obchodě prodávajícího.
DOPRAVA ZBOŽÍ V HODNOTĚ NAD 50.000.- KČ (VČ. DPH) JE NA ÚZEMÍ ČR ZDARMA. Obsahuje pouze vyložení z automobilu. Roznášku a montáž je možno objednat samostatně. Objednávka roznášky se provádí vypsáním prostorové situace v areálu zákazníka  do poznámky při objednávání zboží. (schody, úzké vchody, úzké průchody, možnost parkování, ve kterém podlaží se cílová místnost nachází, apod.)
Doprava zboží zasílaného poštou nebo přepravní službou (jednotlivé kusy nábytku, tabule, náhradní díly, apod.) je fakturována dle skutečných nákladů.
Případné slevy je nutno sjednat individuálně.
Dodavatel si vyhrazuje právo upravit v průběhu roku konečné ceny při změně vstupních cen.

4. Dodávky

Objednané zboží (pokud nebude dohodnuto jinak) bude dodáno na adresu, která je uvedena v objednávce. Běžné dodací lhůty jsou 4–6 týdnů po potvrzení objednávky (pokud není uvedeno jinak). V období hlavních školních prázdnin (červenec a srpen) a na konci kalendářního roku mohou být dodací lhůty delší. U tabulí s příslušenstvím, posluchárenského nábytku a atypických celků bude dodací lhůta sjednána po upřesnění způsobu a rozsahu dodávky a montáže.

5. Platby

Při obdržení objednávky vystaví dodavatel „Potvrzení přijetí objednávky“, kterou odešle na adresu zákazníka. Zákazníkovi, který je příspěvkovou organizací, bude vystavena faktura při expedici zboží se splatností 10 dní. Zákazníkovi, který není příspěvkovou organizací, vystaví dodavatel zálohovou fakturu a při expedici zboží zašle dodavatel konečnou fakturu, od které bude odečtena zaplacená záloha. Splatnost faktur je deset dnů. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

6. Reklamační podmínky

Dodavatel poskytuje následující záruky na skryté vady:
- 36 měsíců na školní a kancelářský nábytek
- 24 měsíců na ostatní s výjimkou uvedeného


Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Ze záruky jsou vyloučeny vady vzniklé přirozeným opotřebením, jakož i škody vzniklé přetěžováním, neodborným zacházením, užitím výrobku k jinému než určenému účelu užití nebo nepřípustnými změnami na výrobku. Zároveň jsou ze záruky vyloučeny škody vzniklé používáním v rozporu s "Podmínkami pro použití, ochranu a údržbu nábytku", se kterým je zákazník seznámen při převzetí zboží.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Dodavatel poskytuje pozáruční servis v neomezeném trvání.

7. Kvalita

Veškeré zboží je vyrobeno v nejvyšší kvalitě a ze zdravotně nezávadných materiálů odpovídajících evropským standardům. Veškeré atesty jsou k dispozici u dodavatele.

Školní nábytek je vyráběn podle evropské normy ČSN ENV 1729-1.